سامانه مكاتبات اداره كل راه وشهرسازي استان همدان
                            
www.ican.ir
Ver 8.5.1.0

قابل توجه همکاران محترم

بدلیل تغییر اتوماسیون اداری فرزین به اتوماسیون پرگاراحتمال اختلال درنامه های داخلی وصادره وجوددارد لطفا تاپنج شنبه صبح نامه های تولیدی راامضا وثبت صادره نمایید .

كد شناسائي
كد عبور
نرم افزار منتخب